تماس با خوارزم سازه

پیام و تماس جهت خرید

مراحل ثبت سفارش

درخواست خزید
1
درخواست خزید
پیش فاکتور
2
پیش فاکتور
نحوه تصویه
3
نحوه تصویه
تصویه نهایی
4
تصویه نهایی
ارسال و تهویل بار
5
ارسال و تهویل بار

مقالات مرتبط